klimatsseminarium
Kyrkoledarna frågades ut av Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen. Foto: Mikael Stjernberg

Ett hundratal seminariedeltagare kunde idag höra flera av landets kyrkoledare uttala sig om kyrkornas roll i klimatarbetet. Även en rad olika workshops tog upp frågan ur en rad olika vinklar.

Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, frågade bland annat ut Anders Wejryd, Svenska kyrkan och Anders Blåberg, Evangeliska frikyrkan, om vad kyrkorna vill.
-Vi måste erkänna att vi inte håller måttet i klimatfrågan. Men vi vi vill. Var och en måste hitta sitt sätt sätt leva på ett rätt sätt miljömässigt. Vi behöver bland annat minska vår konsumtion, sade Anders Arborelius, Romersk-katolska kyrkan.

Hur vassa kan kyrkorna bli i frågan?, undrade Svante Axelsson.
-Vi behöver medvetandegöra frågan bland medlemmarna i våra rörelser. Vi måste ha höga målsättningar även om vi inte kan nå upp till allt, sade Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen.

-Vi tror att det behövs många tuffa beslut av våra politiker. Där kan vi som kyrka stötta upp, sade Anders Blåberg.
-Det är viktigt att vi inför Riksdagsvalet 2014 lyfter frågan så att den får hög prioritet, sade Anders Wejryd.

Igår hölls också en ekumenisk gudstjänst i Högalidskyrkan i Stockholm för att uppmärksamma klimatfrågan. Medverkade gjorde bland annat Louiska Pole och Sara Kjellerhag.

aftonbladet


DEBATT Ingen äger jorden. Vi har den till låns – både från Gud och från kommande generationer. Människan lever av jorden och alla har rätt till ett drägligt liv under sin stund på jorden.

I dag är inte verkligheten sådan. Fattigdom är fortfarande ett gissel som alltför många lider ­under. En miljard människor lägger sig hungriga varje kväll. Trots ­goda steg finns det mycket kvar att ­göra.

Något som hotar att öka fattigdomen i världen är ett förändrat klimat. Senare i år kommer IPCC, FN:s klimatpanel, att börja publicera sin femte rapport som sannolikt kommer att ytterligare skärpa formuleringarna om människans ­påverkan på klimatet.

Trots att vi i tio år haft klimatet relativt högt upp på den politiska agendan har inte det skett som skulle behöva ske. FN:s senaste klimatkonferens i Doha, COP18, visar med all tydlighet att intresset för klimatfrågan har svalnat på politisk nivå. De länder i världen som har störst utsläpp visar inget större intresse att öka ambitionsnivån när det gäller att minska ­utsläppen.

Man visar inte heller något större intresse från den ­rika världen för klimatinvesteringar i utvecklingsländerna. I stället för att ta ­ansvar pekar man på den andre som den som måste börja. Men alla behöver dra sitt strå till stacken.

Kyrkorna i världen är sedan många år engagerade i klimatfrågan. Skälen är enkla: den berör kyrkornas själva väsen. Vi förstår skapelsen som något vi har att förvalta och inte förbruka. Vi vet att den fattige alltid måste finnas i fokus för vår omsorg och att jorden och dess resurser ska delas rättvist, annars växer konflikter och fred blir avlägsen. Allt detta finns klart och tydligt i klimatfrågan. Det handlar ytterst om vårt sätt att leva. Vad är ett gott liv? I grunden är detta också en andlig fråga, en fråga om rättvisa och allas lika värde.

Den rika världens idé är allför ­ofta att det goda i livet framkallas av en ständigt ökad konsumtion av naturresurser som inte är återställbara. Det finns också annan konsumtion, som ger arbete åt tanken, utvecklar resurssnål teknik och fördjupar kultur och bildning.

Vi företrädare för kyrkor och samfund i Sverige vill vara med att bidra till den förändring som är ­nödvändig för att klara klimatutmaningen. I dag lanserar vi därför, genom Sveriges kristna råd, ett samtalsmaterial för människor både inom och utanför kyrkorna. Vi kallar det ”Värna den jord som Gud älskar – Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling”. I samband med denna lansering möts Sveriges kyrkoledare och andra intresserade till ett klimatseminarium i St Eugenia kyrka i Stockholm.

Vi vill:
– ge utrymme i kyrkor och församlingar till att på djupet reflektera över grunderna för vårt förhållningssätt till skapelsen och Gud som skapare
– ta vår del av ansvaret att minska vår egen klimatpåverkan
– öppna upp för dialog med ­alla som vill sträva emot ett mer hållbart och rättvist samhälle lokalt och globalt
– uppmana kyrkor och församlingar att göra fastetiden till en tid där en hållbar livsstil och ökad global rättvisa får stå i fokus.

Vi vill också se att Sveriges ­politiska ledning:
– tar modiga beslut för att ­stimulera energieffektivisering och utveckling av förnyelsebara energikällor
– visar på klimatfrågans betydelse när man jobbar med Naturvårdsverkets förslag för färdplan 2050 – hur Sverige på lång sikt ska uppnå klimatneutralitet
– höjer sina ambitioner att minska Sveriges klimatpåverkan
– stödjer och driver på för ­internationella överenskommelser som eftersträvar en progressiv och ambitiös klimatpolitik
– skiljer på budget för klimatåtgärder i utvecklingsländer och biståndsbudgeten.

Ärkebiskop D Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige,
Biskop Abakir, Koptiska ortodoxa kyrkan,
Biskop Anders Arborelius, Romersk-katolska kyrkan,
Missionsdirektor Anders Blåberg, Evangeliska frikyrkan,
Biskop Dositej, Serbiska ortodoxa kyrkan,
Pastor Torbjörn Frej, Vineyard Norden,
Missionsföreståndare Stefan Holmström, Evangeliska fosterlandsstiftelsen,
Föreståndare Pelle Hörnmark, Pingst – Fria församlingar i samverkan,
Missionsföreståndare Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen,
Ärkebiskop Julios Abdlahad Shabo, Syrisk-ortodoxa ärkestiftet för Skandinavien,
Missionsföreståndare Bobby Schylander, Adventistsamfundet,
Kyrkoledare Lasse Svensson, Gemensam framtid,
Ärkebiskop Anders Wejryd, Svenska kyrkan,
Kommendör Marie Willermark, Frälsningsarmén,
Generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

Läs debattartikeln i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article16217204.ab

Fortsätt läsa mer från oss