riksdag

Till
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Alvik den 16 februari 2019

Yttrande över promemorian
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

Diarienummer Fi2019/00123/S1

Sveriges kristna råd som av Finansdepartementet har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet vill framföra följande synpunkter.

Sveriges kristna råd ställer sig positiv till att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet återinförs. Sådana skattelättnader förekommer redan i de flesta jämförbara länder och kan främja enskilda människors initiativ att skänka gåvor till ideella ändamål. Att ansökningsavgifterna för att bli godkänd gåvomottagare tas bort är positivt eftersom det kunde vara en tröskel för mindre organisationer.

Den första gången skattereduktionen infördes stimulerades ett ökat givande vilket medförde mer resurser till samhällsnyttig verksamhet. Dessa medel används inom kyrkorna och våra närstående organisationer till ett viktigt arbete för utsatta människor. I förlängningen bidrog skattereduktionen till att uppnå regeringens mål om ett starkt och självständigt civilsamhälle.

Erfarenheten från första gången skattereduktionen infördes är att administrationen av gåvorna förenade med skattereduktion var omfattande. Det krävdes stora insatser för att anpassa de administrativa systemen för uppföljning av de gåvor som kvalificerades för skattereduktion. Både större och mindre kyrkliga samfund har därför pekat på att det är mycket viktigt att regelverket för skattereduktion har en långsiktig inriktning denna gång.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Jakob Evertsson, tel 08-453 68 27
jakob.evertsson@skr.org

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss