Interreligiös dialog

Sveriges kristna råd finns representerad i en rad olika interreligiösa sammanhang som presentaras nedan. Kyrkorna arbetar också med religionsteologi för att bearbeta sin relation och kunskap till andra trossamfund.

Storkyrkan i Stockholm 1 feb 2015. Budkavleöverlämning i kampanjen Vägra hata.

Interreligiös gudstjänst i Storkyrkan i Stockholm 2015. Foto Magnus Aronson.

Sveriges interreligiösa råd
I Sveriges interreligiösa råd (SIR) möts företrädare för många olika religioner för gemensamma överläggningar. Rådet bildades 2012 och möts två gånger per år. SKR:s presidieledamöter finns med som representanter i rådet. Sveriges interreligiösa råd företräder åtta religioner.
Läs mer: vagrahata.se (kampanjsida för manifestationen ”Vägra hata!”)

Regeringens råd för trossamfunden
I rådet sker gemensamma överläggningar mellan regeringen och trossamfunden om aktuella samhällsfrågor. SKR:s styrelse utser de kristna representanterna till Regeringens råd för trossamfunden.

Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST)
Sveriges kristna råd har ett nära samarbete med Nämnden för statligt stöd till trossamfunden, bland annat genom utbildningsinsatser och Sjukhuskyrkan.
Läs mer: www.sst.a.se

Uttalanden/manifestationer, Sveriges interreligiösa råd:

2015:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd i samband med flyktingsituationen.
Läs mer: www.skr.org/nyheter/sir-uttalande-om-flyktingsituationen
I månadsskiftet januari/februari genomfördes manifestationen ”Vägra hata”.
Läs mer: vagrahata.se

2014/2015:
I januari 2015 fördömde Sveriges Interreligiösa råd våld och hatbrott.
Läs mer: www.skr.org/nyheter/religiosa-ledare-fordomer-vald-och-hatbrott

2014:
Uttalande om Irak från Sverige interreligiösa råd.
Läs mer: www.skr.org/nyheter/uttalande-om-irak-fran-sverige-interreligiosa-rad

2013:
Uttalande från Sveriges interreligiösa råd (SIR) efter oroligheterna i Husby och andra förorter.
Läs mer: www.skr.org/nyheter/uttalande-fran-sir-tack-for-era-insatser-i-husby

2012:
I samband med Interfaith Harmony week, februari 2012 undertecknades ett gemensamt uttalande. Syftet var att informera och stödja varandra som trosgemenskaper i samhället.
Läs mer: Uttalande.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page