Migration/Integration

Under många år har Sveriges kristna råd i olika former arbetat med frågor om migration och integration, både i Sverige och genom internationella nätverk. Påskuppropet för en human asylpolitik 2005 kom att bli ett känt exempel på kyrkornas gemensamma arbete med dessa frågor.

flykt

Antalet flyktingar i världen har inte varit så stort sedan slutet av andra världskriget. De flesta av dem finns i flyktingläger i oroshärdarnas grannskap. För närvarande kommer många flyktingar till Europa. Sverige tar emot stora grupper som ofrivilligt flyr undan ovärdiga förhållanden. Det är en stor utmaning för oss i Sverige att på ett värdigt sätt möta dessa våra medmänniskor. Sveriges kristna råd och kyrkorna vill positivt medverka i detta.

På lokalplanet finns många exempel där människor i kristna församlingar engagerar sig för flyktingar. Det sker genom konkret omsorg och stöd, genom vägledning och ibland genom aktiv påverkan på beslutande myndigheter. Grunden för detta är övertygelsen om alla människors lika värde och vikten av att bemöta varje människa med respekt och omsorg.

Arbetsgrupp

SKRs arbetsgrupp för migration och integration innehåller personer som sammantaget står för en mycket stor kompetens inom området. Gruppen följer utvecklingen och agerar, framför allt genom kontakt med rådgivningsbyråer och FARR (Flyktinggruppernas riksråd) och Migrationsverket och andra beslutande myndigheter. Gruppen arbetar också med politisk påverkan. SKR är också medlem i CCME (Churches Commission för Migrants in Europe).

Asylprocess

Kristen tro som asylskäl är en fråga som SKR arbetar med och rådet ger kurser kring detta på temat Konvertiter i asylprocessen. SKR har också medverkat i kurser för Migrationsverkets/Migrationsdomstolarnas personal som belyst prövningen av asylsökande som hänvisar till kristen tro. Här finns en vägledning, framtagen av Rådgivningsbyrån, för den som ska skriva intyg om kristen tro för en asylsökande: Riktlinjer för intyg om konvertering

Projekt #Värme

Sveriges kristna råd fick i juni 2016 ett anslag från EUs asyl-, migrations- och integrationsfond för ett treårigt projekt kallat #Värme, Värdighet, medkänsla och kunskap. Syftet är att ge ökad kompetens till minst 800 personer som är engagerade i mötet med asylsökande i Sverige. Det är en stor ekumenisk satsning som omfattar SKRs medlemskyrkor och som vill ge ett samlat stöd till det flyktingarbete som sker lokalt runt om i Sverige. Läs mer om projektet

Aktuell information

Sveriges kristna råd:
http://www.skr.org/nyheter/kyrkor-hojer-kompetens-kring-flyktingmottagande-och-asylprocess/
Svenska kyrkan:
Support migration, stöd i migrationsfrågor: https://internwww.svenskakyrkan.se/supportmigration
Migrationsverket:
http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner.html
Länsstyrelsen:
www.informationsverige.se

Stöd i mötet med människor som berörs av LMA-ändringen

Från och med den 1 juni har personer med ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut inte längre rätt till dagersättning och plats på Migrationsverkets boenden. Detta kan innebära att allt fler vänder sig till församlingar och andra organisationer för att få stöd och hjälp med mat, husrum och andra grundläggande behov.
Se fakta och goda råd om detta på följande länk:
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1286677

Uttalande/Manifest

SKRs styrelse antog i december 2016 ett uttalande Detta vill vi – Kyrkorna och migrationsfrågorna. Det utgör en reviderad uppdatering av ett tidigare uttalande från 2007. Här lyfts grundläggande värderingar och etiska principer som är utgångspunkt för ett antal uppmaningar. Dessa värderingar eller principer grundas dels i den kristna tron som i texten illustreras med olika bibelord, dels i det internationella samfundets arbete med mänskliga rättigheter som illustreras genom utdrag ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt relevanta konventioner om mänskliga rättigheter.

manifest omslagUnder Almedalsveckan 2013 lanserade kyrkorna ett manifest om en humanare flyktingpolitik under rubriken ”Manifest för en ny tidsanda – i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken”.
Ladda ner manifestet (PDF): Migrationsmanifest 2013

Opinion/Remissyttranden

Sveriges kristna råd formulerar kyrkornas ståndpunkter i offentlig debatt om migration och integration. Det sker till exempel genom debattartiklar och uttalanden samt remissyttranden på statliga utredningar eller förslag. Senast skrev kyrkoledarna en gemensam debattartikel i Dagens nyheter med rubriken: ”Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet” (24/12 2015) med en uppföljande artikel i Svenska Dagbladet ”Människovärdet måste bevaras” (22/5 2016).

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page